Tikėjimo išpažinimas

Tikėjimo išpažinimas ir mokymo pagrindai

  • Mes tikime vienintelį gyvąjį Dievą, apreikštą Biblijoje, Senojo ir Naujojo Testamento 66 knygose (2 Tim.3:15-17; 2 Pt.1:21), kaip Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią.

  • Mes tikime Dievą Tėvą, visatos sutvėrėją (Ps.102:25-27; Mt.28:19), Jėzų Kristų, vienintelį Dievo Sūnų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, kurio mirtimi atpirktos mūsų nuodėmės (Mt.1:18-25; Jn.1:1-14).

  • Prisikėlęs Jėzus Kristus yra Bažnyčios Galva ir Išganytojas (Ef.5:25-27; Kol.1:18-20).

  • Tikime Šventąja Dvasia, apreiškiančia tikintiesiems Kristų, Jo mokymą ir Jo atpirkimą (Jn.14:16-17, 16:7-15; Ef.2:8-9).

  • Mes remiamės Šventuoju Raštu, kaip įkvėptu Dievo Žodžiu, absoliučiai teisingu ir turinčiu didžiausią autoritetą visuose tikėjimo ir elgesio aspektuose (2 Tim.3:16-17; Ef.2:10; Mt.7:15-21).

  • Priimdami Jėzų Kristų kaip savo asmeninį Gelbėtoją ir Viešpatį, liudijame savo tikėjimą bei priklausomybę Jam, vandens krikštu liudijame įėjimą į bendruomenę (1 Pt.3:21; Mt.28:19-20).

  • Ir kaip gyvo Jėzaus Kristaus kūno nariai, apjungti viena Dvasia ir tikėjimu, kartu tarnaujame Viešpačiui (1 Kor.12:12-27).

  • Tikime, kad Jėzus Kristus grįš į žemę pasiimti savo bažnyčios (1 Tes.4:13-18; Hbr.9:28; Apr.22:20).

  • Tikime mirusiųjų prisikėlimu kūne: tikintieji – amžinajam gyvenimui, o netikintieji – teismui ir amžinajam kentėjimui (Mt.25:31-46; Jn.14:1-3; 1 Kor.15:51-58; Apr.20:11-15).

Į viršų