Įdomybės apie Biblijos knygas

Čia yra pateikiamos kai kurios įdomybės apie Biblijos knygas.

Biblijos knygos yra dalinamos į 7 dalis:

Senasis Testamentas Naujasis Testamentas
17 – Istorinių 4 – Evangelijos
5 – Poetinės 1 – Darbai
17 – Pranašiškų 21 – Laiškai
1 – Apreiškimas
Istorinės: Žydų tautos atsiradimas ir nuopolis
Poetinės: Auksinio žydų tautos amžiaus literatūra
Pranašiškos: Niūrių žydų tautos gyvenimo dienų literatūra
Evangelijos: Žmogus, išėjęs iš žydų tautos
Darbai: Jo karaliavimo tarp visų tautų pradžia
Laiškai: Jo mokymas ir principai
Apreiškimas: Jo visapasaulinio karaliavmo pranašystė

Žydų Senasis Testamentas turi savyje lygiai tiek pat knygų kiek ir mūsiškis, lietuviškas, tačiau kita eilės tvarka:

Įstatymas (5 knygos) Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių, Pakartoto Įstatymo
Pranašai (8 knygos) 4 ankstyvios: Jozuės, Teisėjų, 1 ir 2 Samuelio, 1 ir 2 Karalių;
4 vėlesnės: Izaijo, Jeremijo, Ezekielio ir 12 mažųjų pranašų
Raštai (11 knygų) 3 Poetinės: Psalmės, Patarlės, Jobo
5 Ritiniai: Giesmių Giesmė, Rūtos, Raudų, Mokytojo, Esteros
3 knygos: Danielio, Ezdros-Nehemijo, 1 ir 2 Metraščių

39 Senojo Testamento knygos:

17 Istorinių 5 Poetinės 17 Pranašiškų
Pradžios Jobo Izaijo
Išėjimo Psalmės Jeremijo
Kunigų Patarlės Raudų
Skaičių Mokytojo Ezekielio
Pakartoto Įstatymo Giesmių Giesmė Danieliaus
Jozuės Ozėjo
Teisėjų Joelio
Rūtos Amoso
1 Samuelio Abdijo
2 Samuelio Jonos
1 Karalių Michėjo
2 Karalių Nahumo
1 Metrasčių Habakuko
2 Metrasčių Sofonijo
Ezdros Agėjo
Nehemijos Zacharijo
Esteros Malachijo

27 Naujojo Testamento knygos:

4 Evangelijos 21 Laiškas 1 Apreiškimas 1 Darbai
Mato Romiečiams Apreiškimas Apaštalų Darbai
Morkaus 1 Korintiečiams
Luko 2 Korintiečiams
Jono Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams
1 Timotiejui
2 Timotiejui
Titui
Filemonui
Hebrajams
1 Petro
2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo

Tema ar vedančioji kiekvienos Biblijos knygos mintis:

Kai kurios Biblijos knygos turi vieną pagrindinę mintį, kitos gi – kelias.

Pradžios Žydų tautos pradžia
Išėjimo Dievo ir žydų tautos sutartis
Kunigų Žydų tautos įstatymai
Skaičių Kelionė į Pažadėtąją Žemę
Pakartoto Įstatymo Žydų tautos įstatymai
Jozuės Kanaano užkariavimas
Teisėjų Pirmieji 300 metai Pažadėtoje Žemėje
Rūtos Mesijinės Dovydo šeimos pradžia
1 Samuelio Karalystės įkūrimas
2 Samuelio Dovydo karaliavimas
1 Karalių Karalystės pasidalyjimas
2 Karalių Padalytos karalystės istorija
1 Metrasčių Dovydo karaliavimas
2 Metrasčių Pietų karalystės istorija
Ezdros Surįžimas iš nelaisvės
Nehemijo Jeruzalės atkūrimas
Esteros Izraelio išgelbėjimas nuo sunaikinimo
Jobo Kentėjimų paslaptis
Psalmės Nacionalinis Izraelio giesmynas
Patarlės Saliamono išmintis
Mokytojo Laikino gyvenimo tuštybė
Giesmių Giesmė Sutuoktinės meilės šlovinimas
Izaijo Mesijo pranašas
Jeremijo Paskutinis bandymas išgelbėti Jeruzalę
Raudų Raudos prie sugriautos Jeruzalės
Ezekielio „Ir sužinosite, jog Aš – esu Viešpats“
Danielio Pranašas Babilone
Ozėjo Nuopolis Izraelyje
Joelio Šventosios Dvasios amžiaus pranašavimas
Amoso Pasaulinis Dovydo valdymas
Abdijo Edomo sunaikinimas
Jonos Gailėstingumo misija Ninevėje
Michėjo Betliejus, Mesijo gimimo vieta
Nahumo Ninevės sunaikinimas
Habakuko „Teisusis gyvens tikėjimu“
Sofonijo „Pakeisiu ir nuvalysiu tautų lūpas“
Agėjo Šventyklos atstatymas
Zacharijo Šventyklos atstatymas
Malachijo Paskutinis žodis nepaklusniai tautai
Mato Jėzus – Mesijas
Morkaus Jėzus – Nuostabusis
Luko Jėzus – Žmogaus Sūnus
Jono Jėzus – Dievo Sūnus
Darbai Bažnyčios įkūrimas
Romiečiams Kristaus darbų esmė
1 Korintiečiams Skirtingi bažnytiniai sunkumai
2 Korintiečiams Paulius gina savo apaštalystę
Galatams Malone, o ne įstatymu
Efeziečiams Bažnyčios vienybė
Filipiečiams Misioneriškas laiškas
Kolosiečiams Jėzaus Kristaus dievystė
1 Tesalonikiečiams Antras Viešpaties atėjimas
2 Tesalonikiečiams Antras Viešpaties atėjimas
1 Timotiejui Rūpestis apie Efezo bažnyčią
2 Timotiejui Paskutinis Pauliaus pamokymas
Titui Kretos bažnyčioms
Filemonui Vergo-pabėgelio atsivertimas
Hebrajams Kristus – Naujojo Testamento tarpininkas
Jokūbo Gero darbai
1 Petro Kreipimasis į persekiojamą bažnyčią
2 Petro Nuopolio pranašavimas
1 Jono Meilė
2 Jono Perspėjimas apie klaidingus mokytojus
3 Jono Jono bendradarbių atmetimas
Judo Neišvengiamas nuopolis
Apreiškimas Galutinė Kristaus pergalė

Sąlyginis Biblijos knygų dydis:

Biblijoje yra 1190 skyriai: 930 Senajame Testamente ir 260 – Naujajame Testamente.
Pats ilgiausias skyrius tai 119 psalmė, o pats trumpiausias – 117-oji psalmė, jis taip pats patalpintas Biblijos viduryje.
Pati ilgiausia Biblijos eilutė randasi Esteros 8:9, o pati trumpiausia – Jono Evangelijoje 11:35.
Kadangi knygų skyrių ilgumas yra skirtingas, knygos ilgumas matuojamas ne skyrių kiekiu, o puslapių skaičiumi.
Sekančioji lentelė, sudaryta pagal vidutinio dydžio (1225 psl.) Bibliją, parodo sąlyginį Biblijos knygų dydį.

Knygos Skyriai Puslapiai
Pradžios 50 57
Išėjimo 40 48
Kunigų 27 34
Skaičių 36 49
Pakartoto Įstatymo 34 41
Jozuės 24 28
Teisėjų 21 28
Rūtos 4 5
1 Samuelio 31 37
2 Samuelio 24 30
1 Karalių 22 36
2 Karalių 25 35
1 Metrasčių 29 32
2 Metrasčių 36 39
Ezdros 10 12
Nehemijo 13 16
Esteros 10 9
Jobo 42 30
Psalmės 150 70
Patarlės 31 25
Mokytojo 12 8
Giesmių Giesmė 8 4
Izaijo 66 55
Jeremijo 52 63
Raudų 5 5
Ezekielio 48 57
Danielio 12 17
Ozėjo 14 8
Joelio 3 4
Amoso 9 7
Abdijo 1 1
Jonos 4 2
Michėjo 7 6
Nahumo 3 3
Habakuko 3 3
Sofonijo 3 3
Agėjo 2 2
Zacharijo 14 10
Malachijo 4 3
Mato 28 37
Morkaus 16 22
Luko 24 38
Jono 21 39
Darbai 28 38
Romiečiams 16 15
1 Korintiečiams 16 14
2 Korintiečiams 13 9
Galatams 6 6
Efeziečiams 6 6
Filipiečiams 4 5
Kolosiečiams 4 5
1 Tesalonikiečiams 5 4
2 Tesalonikiečiams 3 3
1 Timotiejui 6 5
2 Timotiejui 4 4
Titui 3 3
Filemonui 1 1
Hebrajams 13 11
Jokūbo 5 4
1 Petro 5 5
2 Petro 3 3
1 Jono 5 5
2 Jono 1 1
3 Jono 1 1
Judo 1 2
Apreiškimas 22 17

Taip pat skaitykite:

Į viršų